แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2556-2559) ของกระทรวงศึกษาธิการ

         ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 16 ที่กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ โดยจัดทำเป็นแผนสี่ปีที่สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน และต่อมาคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2551 มีมติเห็นชอบแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แบบ Rolling Plan โดยให้แต่ละกระทรวงปรับปรุงและบูรณาการแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของส่วนราชการและหน่วยงานในกำกับของฝ่ายบริหาร โดยให้มีการทบทวนและปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 

         เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีข้างต้น กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2556-2559 ของกระทรวงศึกษาธิการขึ้น โดยยึดนโยบายรัฐบาล และแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 เป็นกรอบแนวคิดหลัก ผสมผสานกับประเด็นเชิงนโยบาย และสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษา ได้แก่ นโยบายหรือยุทธศาสตร์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศ มติคณะรัฐมนตรีหรือประเด็นข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินงาน แนวนโยบายหรือจุดเน้นการดำเนินงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งแผนพัฒนาด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปีฯ ฉบับนี้ จะใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน การบูรณาการการปฏิบัติราชการ และผลักดันการดำเนินการในภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ บรรลุเป้าหมายการพัฒนาของกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนั้น ยังใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายและผลลัพธ์ตามนโยบายรัฐบาลที่กำหนดไว้ ภายใต้แผนการบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน

          กระทรวงศึกษาธิการขอขอบคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของกระทรวงศึกษาธิการ จนสำเร็จได้เป็นอย่างดี  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกหน่วยงานจะระดมสรรพกำลังร่วมผลักดันแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อไป

กระทรวงศึกษาธิการ
พฤษภาคม  2556

สามารถดาวน์โหลดแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2556-2559) ของกระทรวงศึกษาธิการได้ที่ด้านล่าง

แหล่งที่มา : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.

 http://www.moe.go.th/moe/upload/news20/FileUpload/33124-9696.pdf

52 ตอบกลับที่ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี

 1. wot powerleveling พูดว่า:

  comfortable wot powerleveling, give utilize apparel so that you can the fitness center that includes capris

 2. hermes bags พูดว่า:

  It creates females attactive among the list of childhood.

 3. outlet borse firmate พูดว่า:

  how to check real burberry scarves-spun10

 4. นิรนาม พูดว่า:

  chat to them about their attendance. I say, you end faculty you are able to head out and make some money, so stop messing available. Appear to class.

 5. Beaver Lake, a 35acre impoundment around the Bienville National Forest in the vicinity of Polkville, is scheduled to always be opened to fishing on Saturday, November fifteen, 2008. The lake is situated directly driving the Caney Creek WMA headquarters. シャネルエスパドリユサイズ http://www.1webresources.com/布-c-1_8/chanel-布-三つ折り-ココマク-パテント-キルティングレザマトラッセ-タコイズ-a8600-p-55.html/

 6. Louis Vuitton Outlet พูดว่า:

  Beer truck flips in very same freeway location The motive force in the semitruck in some way shed deal with and flipped
  Louis Vuitton Outlet http://www.bradfordairport.net/louisvuittonoutlet.html

 7. นิรนาม พูดว่า:

  L’auteurecompositriceinterprte franaise MeLL, loin d’en tre son premier passage au Qubec, nous revient pour les FrancoFolies avec un nouvel album se mettre sous la dent. Relation Low-cost, son cinquime energy en carrire, dresse un portrait moqueur des relations amoureuses d’aujourd’hui. Entrevue.

 8. นิรนาม พูดว่า:

  Frank Lampard labored a short corner to Oscar who whipped in a very cross towards far publish to David Luiz to head back throughout the facial area of plan for Ba to slot household from six yards out.

 9. Chanel Outlet พูดว่า:

  Miss Bethell mentioned many readers dropped in into the park to help you and plenty of helped out by sewing many of the 1000’s of flags themselves.
  Chanel Outlet http://www.itg4.com/chaneloutlet.html

 10. นิรนาม พูดว่า:

  Oct, for Homecoming, my daughter buddy and her mother came over, and that i did an updo for her, and it turned out so effectively her mother says, have you been executing this for nothing?

 11. นิรนาม พูดว่า:

  A lot of the older students are mothers whose boys and girls have absent off to school or have flown the nest. Olga Wonderful 17yearold daughter gave her the force she required to enroll.

 12. dfuw gold พูดว่า:

  They are your very first two of dfuw gold we fail to are sorry for searching each of them!

 13. COACH พูดว่า:

  Darrell Compton, main belonging to the Shelby Valley Volunteer Fire Department, claimed the bodies belonging to the victims remained within the place late Wednesday early morning.
  COACH http://www.paris-sagan-hotels.com/coachoutlet.html

 14. นิรนาม พูดว่า:

  PIKEVILLE, Ky. An early morning blaze at a house in rural jap Kentucky killed four children and an adult Wednesday.

 15. นิรนาม พูดว่า:

  DANVERS, Mass, June sixteen /PRNewswireFirstCall/ , presently introduced the Service has additional a few consumers to its management staff.

 16. นิรนาม พูดว่า:

  Lizzie and Robert’s moms and dads Andy and Sally Neave, fifty three, fulfilled within the Sir John Leman High School in Beccles, but moved to Staffordshire in the past the children were born.

 17. นิรนาม พูดว่า:

  The agreement normally takes influence Aug. 1 which is worthy of about $858,000 for every year, according to Art Smith, municipal director with Republic’s Beaufort branch.

 18. Tory Burch Outlet พูดว่า:

  Linked Topics: info centers, new goods, pts info center methods
  Tory Burch Outlet http://www.careforchildren.info/toryburchoutlet.html

 19. buy ffxiv gil พูดว่า:

  Won’t ever would like to get these kind of away from! They are really awesome. We are in my ft all day long along with other %anchor% damaged my own foot. Indoors and even out there they are superb, particularly with our own listed below 5 nights. I wolud get these in every color, in actual fact these include my best further couple. I’ve painted equally by having a repellant which enables continue discolorations from.

 20. นิรนาม พูดว่า:

  Beauchamp responded to the offer in a push convention Tuesday afternoon, indicating she was dissatisfied the groups’ situation experienced not modified.

 21. นิรนาม พูดว่า:

  Devin Harris scored 17 points and Jeff Teague added sixteen for that Hawks. Josh Smith scored sixteen points, but he only played twenty minutes because of foul issues.

 22. CHLOE พูดว่า:

  Annie Bethell, volunteer programme manager, said afterwards she was fatigued but elated. “We sort of especially jokingly said, ‘Oh let’s have a look at how much time the history is’, and it escalated from there,” she said.
  CHLOE http://www.paris-sagan-hotels.com/chloe.html

 23. นิรนาม พูดว่า:

  It has been greater than four years mainly because Zarah Tahemasebzadeh sang for her fellow bus travellers and five years since the earthquake. Her snapshot confirmed a doorway standing intact around the midst of the pile of rubble.

 24. Chanel Outlet พูดว่า:

  George, a previous Slam Dunk Contest participant, was particularly impressed with Hibbert’s dunk. It gave Indiana a 2217 guide late while in the first quarter and set the tone with the remainder of the sport.

 25. นิรนาม พูดว่า:

  The phonebook on the Nokia X101 isn’t as strong given that the 1 on S40 brands, however you even now get a great deal of operation.

 26. นิรนาม พูดว่า:

  “It set China around the intercontinental information and enthusiastic fanatics back family home,” Duerden mentioned from the duo’s shift to Shanghai last year.David Beckham was a important determine in London’s drive to gain hosting rights for the 2012 Olympics, and now the sporting activities icon is taking up the obstacle of boosting the image of China’s troubled soccer business.
  MCM

 27. ramieOa พูดว่า:

  a alguien la alexia de letras)))))
  ramieOa bb4arg48

 28. LOUIS VUITTON m60072 พูดว่า:

  As a result of her encounters, Settles can spot hassle brewing and doesn wait to provide the more youthful college students hints and tips.
  LOUIS VUITTON m60072 http://louisvuitton.beststore-jp.com/lv長財

 29. We proceed to monitor beaver exercise to find out the extent of impacts on unique drainage units.

 30. นิรนาม พูดว่า:

  Moody’s Traders Services explained the dividend payout was on anticipated strains and “there isn’t any quick effects on Vedanta Methods Plc’s Ba1 corporate spouse and children score.”

 31. นิรนาม พูดว่า:

  Ms BacheMcLean was joined from the owner of Stylish Administration in Sydney, Ursula Hufnagel who reported she was ‘blown absent from the excellent and calibre’ from the Gold Coastline expertise so far.

 32. A ballet performed by Diaghilev’s Ballets Russia. Joining Htel Plaza Athne to mark the event, guests of your hotel may have the unique opportunity.
  prices of Louis Vuitton belts on sale http://www.louisvuittonclassics.net/vuitton-alma

 33. A48982 พูดว่า:

  Once sampling the new brew, Alexander planted his tongue very firmly in his cheek and claimed: “I’ll it’s possible take a couple of bottles right down to Harriet Harman for her to savour.”
  A48982 http://www.chanel-discount.com/chanel-a48982lambk-p-48.html

 34. นิรนาม พูดว่า:

  In the meantime, Shrewd agreed Fenwick raises some decent points, which can be validated via the report.

 35. นิรนาม พูดว่า:

  Also, Scott has proposed slicing $100 million within the district’s funds, which could pressure the district to hold off design tasks and reprioritize other attempts.

 36. นิรนาม พูดว่า:

  Not less than 5 of your 10 families of instructors dwelling at Fiskville at the time experienced disorders inside their 50s.

 37. นิรนาม พูดว่า:

  He also mentioned residents must not strike the worry button before additional updates are launched.
  グッ

 38. M93771 พูดว่า:

  The scandal was substantial news in Windsor, largely mainly because of Maghnieh’s place on council.
  M93771 http://www.louisvuitton-discount.com/louisvuitton-m93771-p-152.html

 39. CHANEL バッグ พูดว่า:

  DANBURY The Beaver Street Residences, a longtime downtown eyesore and past hotbed of felony action, fairly recently obtained a face raise.

 40. นิรนาม พูดว่า:

  He advised the speed should really remain at 150 for each cent of exactly what the residential rate is.

 41. isabel marant shoes พูดว่า:

  Lichtenstein was a well known American artist in the 1960 during the area of Warhol and Rosenquist.

 42. Read More Here พูดว่า:

  I’ve found myself here several times before while trying to find various things. I appreciate the detailed articles you write, and in some instances this is the ONLY place I can even find them. Cheers

 43. Hermes Birkin พูดว่า:

  “She was just a sweet lil girl and i just notify most people she by ally since we just had this bond relating to each individual other” reported nurse Frances Gallow.

 44. John Rich Woolrich พูดว่า:

  Hi there everybody, here every person is sharing these knowledge, therefore it fastidious to read this blog, and I used to go to see this weblog every day.

 45. arcticOa พูดว่า:

  Che cosa è divertente frase
  arcticOa bb4arg48

 46. typeveidisy พูดว่า:

  オープンポケット1 一部くもっている箇所が見られるものもございます。稀に確保した商品が欠品となる場合がございます。!
  男女兼用モデル。 [url=http://www.sekaisales.com/c-223_283.html]セイコー DOLCE&EXCELIN 人気[/url] 只今開催中の楽天イベントはこちら3万円以上お買い上げで送料無料!※海外配送には適用されません。ペンホルダーX1。!
  ペンホルダー1 現状では使用できないジャンク商品です。 [url=http://www.sekaisales.com/c-184_188.html]エムシーエム ショルダーバッグ 通販サイト[/url][/url] を買いたいです。COACH コーチファクトリーのアウトレットより長財布が入荷しました。.
  アウトレット品まで、 [url=http://www.sekaisales.com/c-177_181.html]ポールスミス 財布 二つ折り[/url] ロゴのCをあしらったシグネチャーラインが有名です。がま口ポケット1 検索用?
  http://www.sekaisales.com/c-203.html

 47. giovianniOa พูดว่า:

  vous vous êtes trompés évidemment
  giovianniOa bb4arg48

 48. Glopagnephelp พูดว่า:

  Spurs Nation Judge rules Spurs player should pay

  If Blair does not show on Wednesday or carries on ignore the lawsuit that has been first filed in October, the judge may find him in contempt and issue a warrant for his arrest.Blair, 23, has filed no responding documents to your lawsuit, hasn appeared in the courtroom as well as in February a default judgment was issued favoring the shop.A Spurs spokesman declined comment Tuesday. The typical counsel for that Spurs referred inquiries to his agent Happy Walters.Walters didn return two messages left at his Chicago agency.Elliott Cappuccio, the attorney representing the video store owner Zareem Merchant, said he previously had experienced exposure to the Spurs general counsel and Blair agent but never heard anything back.”I assume he been [url=http://avatostudios.co.uk/]gucci outlet[/url] advised of his rights as well as what problems through the him,” Cappuccio said. “But he [url=http://avatostudios.co.uk/]gucci sunglasses[/url] personally hasn’t contacted me or my client and has now not provided any attempt (to answer the lawsuit).”The store owner said in an affidavit that Blair still did not purchase [url=http://avatostudios.co.uk/]gucci handbags[/url] various items he chose during eight visits between March 10, 2010, and April 10, 2010. One visit topped $11,000 and included a $4,000 diamond watch and $3,000 band, in accordance with the receipts filed while using lawsuit.On another visit, Blair picked out in excess of $12,000 in merchandise, including what might be a watch but only agreed to be called a “men Gucci with Dia” for $5,946, based on the documents. In every, he owes you use $53,032.26Cappuccio said given the NBA player salary, no-one at a shop thought the instalments will be a difficulty.Blair first signed while using team in ’09 and by any time his contract expires he’ll have earned $3.808 million over 4 years.Cappuccio said the Spurs organization also was served with a subpoena in case and has now not surrended the many responsive documents.He stated that what documents the [url=http://avatostudios.co.uk/]gucci sale[/url] business did provide showed [url=http://avatostudios.co.uk/]gucci uk[/url] Blair gave the impression to utilize [url=http://avatostudios.co.uk/]gucci bags[/url] jewelry as collateral on a $30,000 loan the [url=http://avatostudios.co.uk/]gucci man bag[/url] Spurs organization gave him.Cappuccio known as the Spurs “uncooperative.” He said the firm is prepared to venture to a judge to compel the crooks to give over documents.The firm also tried repeatedly to contact Walters. His brother was called by the process server numerous times too, based on documents.Eventually, the court granted permission to provide notice on the suit leaving it at Blair residence rather then handing it to him or perhaps a representative, out of the box usually required.

 49. Glopagnephelp พูดว่า:

  paid man in entertainment

  Forbes credited Perry five films he has made earlier times 2 [url=http://avatostudios.co.uk/]gucci uk[/url] years and a couple TV series.

  Parttime Atlantan Elton John also made the list, generating $100 million in that period of time and ranking No. 4, on account of an international tour.

  Involving are producers Jerry Bruckheimer at No. 2 and Steven Spielberg at No. 3. Dr. Phil is a No. 7.

  Ron ooh ooh I know! I know!! Because liberals meet the needs of minorities by not expecting the right results for [url=http://avatostudios.co.uk/]gucci outlet[/url] anything and instead hold their give away!!!! While we are in internet marketing, let penalize the hardworking people start by making them pay money for medical insurance because as we all know, it not fair for less than a lot of people to get things. Everyone obtain a trophy, everyone become the same no matter how hard you are working (or lack thereof). Why wouldn a prohibited hispanic family have 8 kids with this country. Once they do they are guaranteed a free of charge education and in addition they don have to pay taxes and have insurance to be!!!!

  Who the Hell is [url=http://avatostudios.co.uk/]gucci man bag[/url] Gucci Maine? better still what the heck is really a Gucci Maine some kind of Budget? Purse? [url=http://avatostudios.co.uk/]gucci bags[/url] do not know him/her or it or perhaps is that other sorts of name you stole? Doo Rag? sorry sweet cakes [url=http://avatostudios.co.uk/]gucci outlet uk[/url] I am still at the job cant wear my doo rag like me not during sexual intercourse and thats the only real time I wear one. I do not have to Steal some other person name or identity. I enjoy being ME. Champagne drinker. Here some tips i think. I own a real problem using the black community being hooked on things material and thinking material posessions somehow buy you class. Just the way you behave. Should you really had the cash to nonchalantly drink Champagne in France and Monaco, you actually wouldn need to blurt that on your website in order that you could be viewed as someone who has class. You’ve got none, it clear. Until you believe there’s not social problems inside black community, you may think that money could be better assigned to address one particular issues, rather than perpetuating the best of life that a great number of foolishly desire.

 50. ViomboleHem พูดว่า:

  原則としてコーチ保存袋、正規品です。その際は速やかにご連絡させて頂きます.
  トートバッグが登場。 [url=http://www.sekaisales.com/c-223_236.html]セイコー PROSPEX 激安[/url] 現状では使用できないジャンク商品です。下のように参考しましょう変わらぬ人気の王道ブランドと言ったらコーチ☆こちらはギャラリートート!キラリと輝くシルバー金具シックなブラックカラーはどんなファッションにも相性ばつぐん☆ファスナー式開閉。!
  約50cm 使用感はありますが大きなダメージはありません。 [url=http://www.sekaisales.com/c-223_253.html]セイコー SPIRIT 人気[/url] 落札付属品:.
  アウトレット品まで、 [url=http://www.sekaisales.com/c-223_267.html]セイコー CRITERIA 新作[/url] ニューヨークオープンポケット 検索用!
  http://www.sekaisales.com/c-118_126.html

 51. Glopagnephelp พูดว่า:

  Wives Crazy excited about Designer Bags

  Exactly why gals seem to be and so included in vogue bags? Specially ones coupled with substantial complicated designs enjoy Chanel, Gucci or it could be Hermes. Just about chatting, wives often may well an abundance of things, to ensure they want to gain bags to grasp these types of tiny amount of things. However [url=http://avatostudios.co.uk/]gucci bracelet[/url] , you will probably demand who gents have areas like who, precisely why would individuals find type bags hence hard the same as gals conduct? Practically all they want may be some form of cheap recreation bag.

  Now on an emotional level discussing, the girls have a tendency to grown to be deficit with all the different impression regarding reliability, consequently they must invest their own things in a bag that’s absolutely in hand inside their side frequently. This is why bags, specifically major your such as trend [url=http://avatostudios.co.uk/]gucci uk[/url] athletic bags what created all of those way plus [url=http://avatostudios.co.uk/]gucci outlet[/url] sports, particularly communicate with the internal necessitate. These items search for designer bags as frequently since they is going to take, be concerned with any holdup through the fresh arrivals etc.

  On the subject of business, manufacturers at the moment are offerring the concept that your own bag along with clothing is definitely an all-natural full. Whenever [url=http://avatostudios.co.uk/]gucci sale[/url] they type wardrobe, in addition they decide bags of versions that may manipulate you really. Definitely they might be relatively triumphant pertaining to online business.

  What exactly i need to have, is actually a stable bag which can [url=http://avatostudios.co.uk/]gucci belts[/url] be not really really exceedingly evident pigmented not ornately style of. None too large a little way not big enough , as well as everybody several years inside in addition [url=http://avatostudios.co.uk/]gucci man bag[/url] to 365 days released. To make certain I will not go away facts owing to replacing bags and i style transform a crucial bag to boost clothing. However, before eyefuls involved with alluring bags, you’ll find sole we require and want.

 52. all jordan shoes พูดว่า:

  YouTube is world’s largest video sharing site, no one can defeat it. Every one upload video tutorials at YouTube then get embed code and post anyplace.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *