teacher

bos-731x1024

ครูระดับชั้นปฐมวัย

26855607_563844730614961_259100305_n26803948_563428273989940_2059465398_n

ครูระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-3

26803194_563844723948295_207189249_n26755587_563428260656608_800120675_n26794054_563428257323275_1054112568_n26754929_563844743948293_1714383943_n 26755581_563844697281631_1151612392_n26803609_563428263989941_872288068_n 26793775_563844700614964_96965723_n

ครูระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-6

26755579_563844733948294_1845361934_n26696876_563428270656607_295896673_n 26697059_563428277323273_727612000_n 26754481_563428267323274_1780493113_n 26755595_563844713948296_1523322071_n 26793350_563428247323276_863734839_n 26793419_563844693948298_1566955446_n 26803346_563844727281628_1003353906_n 26855809_563428250656609_596859906_n

ครูระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3

26754445_563844740614960_2039802938_n26696950_563428253989942_1786358531_n 26754457_563844707281630_1731552770_n 26754472_563428283989939_323938347_n 26754680_563844747281626_478785953_n 26754700_563844703948297_480173586_n 26754845_563844720614962_1705077403_n 26754857_563844710614963_1122070890_n 26794291_563844737281627_1734620282_n

ครูผู้สอนอัตราจ้าง

  1. นายวินัย  หงษ์จักรเพชร  ครูจ้าง (รร.จ้าง)  สอนคอมพิวเตอร์ ป.4-6
  2. นางสาวบุณย์ศศิร์  เลิศเสนา ครูจ้าง (รร.จ้าง)  สอนคอมพิวเตอร์ ป.1-3
  3. นายชนสิษฎ์  สาลีธนพัฒน์  ครูจ้าง (รร.จ้าง)  สอนภาษาอังกฤษ ป.3-4

บุคลากรทางการศึกษา

  1. นางพรพรหม สวัสดิ์สุข  นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
  2. นางสาวภคนันท์  ศรีวงศ์แก้ว  เจ้าหน้าที่ธุรการ
  3. นายประยูร มิดแสง  นักการภารโรง ลูกจ้างประจำ
  4. นายภุมรินทร์  ตาละสินธุ์  นักการภารโรง ลูกจ้างประจำ
  5. นายเด็ดดวง  กระจ่างทอง  ลูกจ้างชั่วคราว (เขตจ้าง)
  6. นางอารณี  อารีรัมย์  ลูกจ้างช่วยปฐมวัย (รร.จ้าง)