บุคลากร

ครูและบุคลากรโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์

bos

คลิกเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

ฝ่ายบริหาร

1. นายชาญชัย ไชยพิศ  ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
2. นางสาวปริยากร ปักเกตุ  รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ 

ครูผู้สอนระดับชั้นปฐมวัย

3. นางสุวรรณี สัสดี  ครู ชำนาญการพิเศษ ปฐมวัย  (หัวหน้าช่วงชั้น)
4. นางวันทนา จำปาศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
5. นางสร้อยมาลี ไกรสูรย์  ครู ชำนาญการพิเศษ ปฐมวัย
6. นางกัญติมา ปะรินรัมย์  ครู ชำนาญการ 

ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1-3

7. นางสมวาสนา พูนภิญโญศักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์ (หัวหน้าช่วงชั้น)
8. นางกาญจนา อุไรมาลย์  ครู ชำนาญการพิเศษ ปฐมวัย
9. นางบุศรา พิทยานันทกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
10. นางวนิดา ข้อสกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
11. นางปาจรีย์ สินเรืองภากร  ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา
12. นางจันทร์จิรา หวังผล  ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา
13. นายเรืองเดช รุมพล  ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา
14. นางสาวนงค์เยาว์ เรืองประโคน  ครู ชำนาญการพิเศษ

ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4-6

15. นางสาวโสภาวรรณ ศิริประภา  ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย (หัวหน้าช่วงชั้น)
16. นางกนกกาญจน์ ศรีตะวัน  ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
17. นางจิตพิมาน นาประจักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
18. นางสาวปริศนา วงศ์อิน  ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
19. นางราตรี เนตรรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
20. นางจิตราวดี จิราวัฒนาพร  ครู ชำนาญการพิเศษ นาฏศิลป์
21. นางศรินยา คุณประทุม  ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
22. นายสุเทพ  ทรงประโคน ครู ชำนาญการพิเศษ
23.  นางปทุมทิพย์  ศรีภู่ ครู ชำนาญการพิเศษ

ครูผู้สอนระดับชั้น ม.1-3

24. นางอรุณี สท้านพล  ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา (หัวหน้าช่วงชั้น)
25. นางสินีนาถ อินทรนิล  ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
26. นายเสถียร สารกุมาร  ครู ชำนาญการพิเศษ พละศึกษา
27. นางสมปอง ซารัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
28. นายประกอบ เกิดนางรอง  ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
29. นางพรวิไล จุลเสวก  ครู ชำนาญการพิเศษ ดนตรี
30. นางแวววลี สิริวรจรรยาดี  ครู ชำนาญการพิเศษ คอมพิวเตอร์
31. นางสาวอลิศรา ศรีสมบูรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
32. นางวรรณพร ผลเกิด  ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
33. นางสาวอรทัย พลรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
34. นายนพดล มีชั้นช่วง  ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์

ครูผู้สอนอัตราจ้าง

  1. นายวินัย  หงษ์จักรเพชร  ครูจ้าง (รร.จ้าง)  สอนคอมพิวเตอร์ ป.4-6
  2. นางสาวบุณย์ศศิร์  เลิศเสนา ครูจ้าง (รร.จ้าง)  สอนคอมพิวเตอร์ ป.1-3
  3. นายชนสิษฎ์  สาลีธนพัฒน์  ครูจ้าง (รร.จ้าง)  สอนภาษาอังกฤษ ป.3-4

บุคลากรทางการศึกษา

  1. นางพรพรหม สวัสดิ์สุข  นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
  2. นางสาวภคนันท์  ศรีวงศ์แก้ว  เจ้าหน้าที่ธุรการ
  3. นายประยูร มิดแสง  นักการภารโรง ลูกจ้างประจำ
  4. นายภุมรินทร์  ตาละสินธุ์  นักการภารโรง ลูกจ้างประจำ
  5. นายเด็ดดวง  กระจ่างทอง  ลูกจ้างชั่วคราว (เขตจ้าง)
  6. นางอารณี  อารีรัมย์  ลูกจ้างช่วยปฐมวัย (รร.จ้าง)