เกี่ยวกับเรา

ประวัติและความเป็นมาของโรงเรียน

                       ท่านอำมาตย์ตรีพระพิทักษ์   สมุทรเขตร์  ผู้รั้งตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  รองอำมาตย์เอกหลวงประกิต วุฒิสนธ์  ธรรมการจังหวัดบุรีรัมย์  และรองอำมาตย์ตรีขุนราษฎ์  เจริญสุข  ปลัดอำเภอ ได้มาตั้งและเปิดโรงเรียนขึ้นที่วัดหนองยาง  เมื่อวันที่  15  ตุลาคม  2471 โดยสร้างที่เรียนชั่วคราวขึ้นในวัดสว่างอารมณ์  ให้ชื่อว่า  “ โรงเรียนประชาบาลตำบลในเมือง 2 ”  (วัดบ้านหนองยาง) โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดสว่างอารมณ์เป็นที่เรียนโดยมี  นายบัว  นาระคล  เป็นครูใหญ่  ดำรงอยู่ด้วยเงินการศึกษาประชาบาลของราษฎรในหมู่บ้านนี้

ต่อมาเมื่อวันที่  26 พฤษภาคม  2482  พระสมุห์เสน  เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์   ผู้ปกครองคณะครูและนักเรียน  โดยการนำของ  นายชลอ  บุญญฤทธิ์  ครูใหญ่  ได้ดำเนินการปลูกสร้างอาคารเรียนซึ่งเป็นอาคารเรียนเอกเทศถาวร  แบบ ป.2  สองชั้น   6  ห้องเรียน  ซึ่งทางราชการอนุมัติเงินสนับสนุนในการก่อสร้าง  เป็นจำนวนเงิน  2,000  บาท  โดยปลูกสร้างขึ้นในที่ดินของโรงเรียน  ซึ่งขุนบริรักษ์  นครเขต  นายอำเภอได้ทำการเหยียบย่ำไว้ ตั้งแต่ พ.ศ.2460

วันที่  24  มีนาคม  2486  เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนประชาบาลตำบลในเมือง 2  (วัดบ้านหนองยาง)  เป็นโรงเรียนประชาบาล  ตำบลอิสาณ 2  (วัดบ้านยาง)

วันที่  17  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2493  พระสมุห์เสน   เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ ร่วมกับผู้ปกครอง คณะครูและนักเรียน โดยการนำของนายปรีชา  ธีระกุล  ครูใหญ่  ได้ช่วยกันปลูกสร้างอาคารเรียน หลังที่ 2  แบบ ป.1 พื้นสูงขนาด  6  ห้องเรียน  โดยไม่ได้อาศัยงบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด

วันที่  1  กรกฎคม  พ.ศ. 2495  ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก  “โรงเรียนประชาบาลตำบลอิสาณ 2 ”(วัดบ้านยาง) เป็น “ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ ” ตามชื่อของพระสมุห์เสนเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ ที่เป็นผู้อุปการะโรงเรียน

วันที่  24  พฤษภาคม  2499  ได้รับอนุมัติให้ขยายการศึกษาขึ้นโดยเปิดมัธยมศึกษาขึ้นโดยอาศัยอาคารเรียนของชั้นประถมศึกษา ซึ่งเป็นแห่งแรกในอำเภอเมืองบุรีรัมย์ และชั้นมัธยมศึกษา และได้ยุบเมื่อ พ.ศ. 2521  โดยให้นักเรียนย้ายไปเรียนที่โรงเรียนกรมสามัญศึกษา

วันที่  29  กันยายน  พ.ศ. 2499   ได้รับอนุมัติให้เปิดชั้นเด็กเล็กเป็นครั้งแรก ในปีการศึกษา  2503  ได้เปลี่ยนหลักสูตรและเปลี่ยนระบบการศึกษาเป็นการศึกษาใหม่

วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.2509  ได้โอนการศึกษาประชาบาลมาสังกัดองค์การบริหาร   ส่วนจังหวัดบุรีรัมย์  พ.ศ.2521 กระทรวงศึกษาธิการ  ได้เปลี่ยนหลักสูตรและเปลี่ยนระบบ  การศึกษาใหม่

วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.2523  ได้มีพระราชบัญญัติโอนการศึกษาประชาบาลจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ

วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.2533  กระทรวงศึกษาธิการ ได้ใช้หลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ.2521(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533)  สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่  1

วันที่  14  มิถุนายน  พ.ศ.2534  สำนักงานที่ราชพัสดุจังหวัดได้มาสำรวจที่ดินของโรงเรียนซึ่งเป็นที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ บร. 50  โดยทำการรังวัดปักเขตที่ราชพัสดุ  มีเนื้อที่ทั้งหมด   19  ไร่   2  งาน

วันที่ 1  พฤษภาคม  พ.ศ.2540  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด  ได้อนุมัติให้เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ในปัจจุบัน  เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

วันที่  7  กรกฎาคม  2546  ได้โอนการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ มาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

ที่ตั้งและลักษณะทางกายภาพ

                     โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 1 ตั้งอยู่  บ้านยาง  หมู่ 9  ถนนบุรีรัมย์-นางรอง  ตำบลอิสาณ   อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  มีเนื้อที่ทั้งสิ้น   19 ไร่  2  งาน  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

 1. ทิศเหนือ                  มีอาณาเขตติดต่อกับถนนบุรีรัมย์ – นางรอง
 2. ทิศตะวันออก          มีอาณาเขตติดต่อกับถนนเข้าหมู่บ้านยาง
 3. ทิศใต้                      มีอาณาเขตติดต่อกับลำห้วยจระเข้
 4. ทิศตะวันตก            มีอาณาเขตติดต่อกับที่เอกชน

สภาพทางภูมิศาสตร์ 

มีหมู่บ้านในเขตบริการของโรงเรียน  9  หมู่บ้านดังนี้

หมุ่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
5
บ้านหนองโพรง ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
7
บ้านห้วย ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
8
บ้านหนองแปบ ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
9
บ้านยาง ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
10
บ้านหัวลิง ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
12
บ้านไผ่น้อย ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
14
บ้านสวนครัว ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
11
บ้านโคกเขา ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
16
บ้านศิลาทอง ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

46 ตอบกลับไปที่ เกี่ยวกับเรา

 1. สวัสดีครับ

  เมื่อเช้าของวันนี้ ทีมงานเฟเบอร์-คาสเทลล์ ได้มีโอกาสไปทำกิจกรรมสนุก ๆ กับน้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ จึงขออนุญาตนำภาพกิจกรรมมาแบ่งปันนะครับ ดังลิงค์ด้านล่างนี้นะครับ หากอาจารย์จะกรุณาประชาสัมพันธ์ให้น้อง ๆ ทราบ ก็จะขอบพระคุณยิ่งครับ

  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.619964521356840.1073741854.118309201522377&type=1

  เฟเบอร์-คาสเทลล์ ขอขอบพระคุณคณาจารย์และน้อง ๆ ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และหวังว่าจะมีโอกาสเช่นนี้อีกในครั้งต่อนะครับ

  ทวีศักดิ์ วรฤทธิ์เรืองอุไร ทีมงานเฟเบอร์-คาสเทลล์

 2. admin พูดว่า:

  ขอบคุณมากค่ะ

 3. final fantasy xi gil พูดว่า:

  All of these final fantasy xi gil were most appropriate once i eventually got that company. Irealised i was in love. But nevertheless ,, when i begun to take it ever more i noticed that the top of the these items did start to flip low. As providing dressed in people greater, that may became more frustrating, subsequently over time i merely retract people straight down more often than not. They may quite comfotable and process even so.

 4. ffxiv:arr gil พูดว่า:

  ffxiv:arr gil Outil correspondant ¨¤ mien souhait a livr¨¦ rapidement

 5. シャネル2013クルズ布 พูดว่า:

  Covington coach Ryan Sowers claimed his workforce do not ever gave up, even with falling at the rear of by 9 runs early. シャネル2013クルズ布 http://www.1webresources.com/カドケスコインケス-c-1_2/chanel-シャネル-レディス-i66h-p-84.html/

 6. Louis Vuitton Outlet พูดว่า:

  “Let’s encounter it, we’ve got been experiencing a relegation battle mainly because the initial kick in the ball and it has been a tricky period.
  Louis Vuitton Outlet http://www.bradfordairport.net/louisvuittonoutlet.html

 7. louis vuitton damier wallet พูดว่า:

  Then the Avalanche solidified their lead with three goals in 51 seconds, a franchise file (beginning at 14:forty in the first by Steve Konowalchuk). Brad Can, the goon for Vancouver scored the one two goals for his group. Immediately after every single target, Can created his way back into the target crease to shove and taunt Avalanche goalie David Aebischer, for which he was provided a ten-minute penalty for misconduct..

 8. louis vuitton พูดว่า:

  I’ve an incredibly fine relationship with my father and everybody in our cultural circle usually notices it. He and my mother may take all the credit for that. Without having a doubt, my dad obviously enjoys getting a dad and my mother (they can be still married) never says a bad phrase about him even if he fails at particular issues in daily life.
  louis vuitton http://www.tweblo.org

 9. louis vuitton sales tax พูดว่า:

  If that’s accurate, place those cold prospects apart, because you are going to have significantly more scorching and warm kinds soon. In the event you have to have to complete one thing several to get greater prospects than what you had, go on and discover one of several new marketing choices within your 2nd team, or one of several ideas stashed absent in that drawer. Which “other” team? Toss them absent.

 10. Cheap Nike Shoes พูดว่า:

  C’est dans une salle l’ambiance lourde que Harold Girard, le comptable qui a relev les erreurs dans les tats financiers, a expliqu aux dads and moms visiblement mcontents l’origine des sommes manquantes. Il a t query des actes illicites reprochs Gilles Boivin, dont les chques qu’il aurait encaisss en son nom, de la contresignature imite, ainsi que de son utilisation malveillante de cartes de crdit, suscitant plusieurs ractions dans l’assistance.
  Cheap Nike Shoes http://www.omnistech.com/cheapnikeshoes.html

 11. นิรนาม พูดว่า:

  The beaver chewed thru a mobile line about 3 miles south of Calumet, nearest crisis administration officers explained to WLUCTV. The outages affected all of Keweenaw County and northern Houghton County on Tuesday early morning, but provider was back again by afternoon.

 12. นิรนาม พูดว่า:

  fortuitous this 12 months we now have 3 or 4 wideouts and possess a decent end that we will make the most of, Schmitt explained.

 13. นิรนาม พูดว่า:

  Mlanie Frisoli explique ce qui l’a mene explorer les relations drisoires: C’est venu tout seul aprs une histoire qui s’est termine en eau de boudin. Les relations rapides, c’est quelque selected qui fait trs 21e sicle. Et il n’y a pas que les relations amoureuses qui sont rapides. Je pense mme aux artistes. On remplit une salle et le lendemain, on ne la remplit moreover. Il y a quelque selected de trs phmre. Ds qu’un truc ne nous plat moreover, on passe autre selected .

 14. นิรนาม พูดว่า:

  “We’re looking ahead into the subsequent endeavor at a transplant,” he stated.
  oakley

 15. Tory Burch Outlet พูดว่า:

  Overlook Bethell stated the fourteen,000 flags at Clumber Park had taken about three months to finish, and contributions had occur in from schools, group groups and academic organisations over the surrounding space.
  Tory Burch Outlet http://www.careforchildren.info/toryburchoutlet.html

 16. นิรนาม พูดว่า:

  Fly fishing seriously isn’t merely a method of physical exercise for these girls. It is really also utilised to be a metaphor for hope.

 17. นิรนาม พูดว่า:

  Paris produced 7 simple steps last 7 days on the doctor’s business office, which LaRanda mentioned was a miracle in by itself.

 18. นิรนาม พูดว่า:

  FAIRFIELD As expected, , a freshman Republican member of Fairfield’s Agent Town Conference, crafted his bid for number one selectman official Saturday within the procedures of outdated Town Corridor.

 19. นิรนาม พูดว่า:

  Harrison utilized the guitar though training the song “I am the Walrus.” Lennon performed it in a movie session for “Hello, Goodbye.”

 20. louis vuitton sale ebay พูดว่า:

  “I’ve been by way of a predicament within the final play with the sport exactly where it’s over, but it’s not over, that kind of thing. That was actually the predicament last evening. So, I used to be trying to receive the official’s attention to acquire an rationalization on it as well as in no way was I trying to do anything aside from that.”.

 21. นิรนาม พูดว่า:

  Some featured handdrawn pics belonging to the Queen and Union flags, while others quickly bore the text Diamond Jubilee and Sixty.

 22. นิรนาม พูดว่า:

  Beaumont Healthiness Strategy partners with group organizations to host 100 % free most cancers screenings

 23. นิรนาม พูดว่า:

  The French athletics newspaper L reported Thursday that Monaco, an formidable French seconddivision club, has ended talks with Beckham, though his advisers have refused to remark.

 24. lv bag for sale พูดว่า:

  just a few difficulties with the present POP packaging, I for a single am very pleased that SC Johnson of Racine, Wisconsin, has selected to bring back again this most great item. I really hope this submitting is located by your many buyers who’ve been looking for these very well created bags. There’s a single desgin transform that is certainly apparent, and that is certainly in the item alone.

 25. Chanel Outlet พูดว่า:

  If you ever keep on being dissatisfied along with the reaction offered then you definitely can call the PCC by clicking listed here.

 26. นิรนาม พูดว่า:

  The Blue Crabs capped off the threegame collection sweep as opposed to Camden on Sunday, earning an 118 victory. They exploded for seven runs during the to begin with and had two runs just about every during the seventh and eighth.

 27. CHLOE พูดว่า:

  Une supply d’informations conomiques pratiques ne pas manquer ds le 9 janvier 19h30. De moreover, le online site Dficit Zro suggest des complments sous formes de : vidos, recommendations financires, liens utiles sur les thmes des pisodes de l’mission..
  CHLOE http://www.paris-sagan-hotels.com/chloe.html

 28. Louis Vuitton shoulder bag พูดว่า:

  The customers that I function with are all experiencing a loss of power, freedom and complete self-expression in one particular or many of the a range of domains of their life. The customers that I see are all being stopped in living a life that they love and living it powerfully. Should they continue being as they have been being absolutely nothing will adjust, life shall be because it has usually been.

 29. นิรนาม พูดว่า:

  Beaumont Health and wellness Method companions with community corporations to host cost-free cancer screenings

 30. rayban พูดว่า:

  CALUMET, Mich. (AP) A beaver is acquiring the blame with the loss of 911 services for many hours Tuesday in sections of Michigan’s Upper Peninsula.
  rayban http://www.paris-sagan-hotels.com/raybanglasses.html

 31. นิรนาม พูดว่า:

  Overlook troublesBut a St Albansbased agency seems to be undertaking Ok.

 32. Hermes Birkin พูดว่า:

  Owing to her ordeals, Settles can location issues brewing and doesn wait to supply the younger learners recommendations.
  Hermes Birkin http://www.ecuapa.org/hermesbirkin.html

 33. ヴィトン バッグ พูดว่า:

  The Blue Crabs labored its magic to perfection inside primary of a fivegame series as opposed to the Lancaster Barnstormers at Waldorf Regency Household furniture Stadium. ヴィトン バッグ http://www.gallowayjapan.com/louisvuitton.html

 34. นิรนาม พูดว่า:

  It had been an example of 55 protest events happening in the identical time throughout Britain, organised from the Labour Remaining feel tank.

 35. final fantasy xiv power leveling พูดว่า:

  These can be truly good %anchor%. I got myself these guys towards the frosty last season as I are living in is really a, boisterous and snowy local area they usually delayed wonderful. Despite the fact that I didnrrrt want to convey these within a wet/snow, to look at gotten attached as style of elements what you previously great- stored myself highly trend setting combined with dry and fresh. Moreover wore these guys since i went and also happened to be pleasant simply to walk in event. They could be fairly hardy and trendy %anchor%. Value the dough with regards to may undoubtedly reccommend any of them!

 36. นิรนาม พูดว่า:

  As Ms Bligh explained the global monetary disaster compelled her to call an early election, political analysts yesterday predicted Cairns, held by Labor because 1904, could signal the winner.
  グッ

 37. นิรนาม พูดว่า:

  At the time thought of as a potential GOP darkhorse presidential contender, Sanford political job unraveled when he disappeared on the Governor Mansion, reportedly to wander the Appalachian Trail.

 38. นิรนาม พูดว่า:

  “Defensively, we are not similar crew when he’s out of the sport,” Harris reported. “He erases a lot of our flaws.”

 39. LV N41176 พูดว่า:

  Psychology Healthiness: Hi I just would like to undertake new patterns in my day after day activities, but i was difficult to get the..
  LV N41176 http://louisvuitton.beststore-jp.com/lvハンドバッグ-c-28/pm-ハンドバッグ-ホワイト-n41176-p-1814.html

 40. นิรนาม พูดว่า:

  The extra h2o caused the Montreal River and a variety of bordering h2o bodies to swell very well earlier their banking institutions.
  CHANEL

 41. ルイヴィトン N60019 พูดว่า:

  Psychology Healthiness: Hi I just would like to adopt new routines in my each day functions, but i had been difficult to discover the..
  ルイヴィトン N60019 http://louisvuitton.beststore-jp.com/lv長財

 42. This Site พูดว่า:

  Outstanding point, I was in fact uninformed of this until reading your exploration. See the issue is actually obtaining info on this topic anywhere, since it appears like so few people genuinely put in the attempt to freely relay information like once had been so frequent on the web. I remember long ago when it was still a “new thing” the web was filled with people passing out facts widely. Forums, for instance, have been relegated to the outskirts and social media just keeps developing. Anyway thanks again and cheers!

 43. louis vuitton พูดว่า:

  Whether the separation will assistance or harm the spousal relationship is unfamiliar, except if you realize the pair, have listened to them and assessed their psychological condition. Needless to state, a professional spousal relationship counselor really should feed-back her or his acquired impression for the pair. Because the final result could go in either case, based on what every of them genuinely wants, this tactic really should be an essential topic through the spousal relationship counseling periods..
  louis vuitton http://www.townwalworthny.com/rec.htm

 44. ルイヴィトン m60072 พูดว่า:

  News that Traditional and Poor’s has joined Fitch and Moody’s within the downgrade evidently failed to appear as the surprise to point out officers.
  ルイヴィトン m60072 http://louisvuitton.beststore-jp.com/lv長財

 45. louis vuitton briefcase พูดว่า:

  “Sum, eldest brother, you are so alneedless so from love?Incredibly stripped nude oneself to appreciate, and still so white there, really not bashful………….”Sun Wukong points the between the legs of this dust to laugh at a way.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *